Salgs- og leveringsbetingelser

1) Anvendelse

DP Filter AS’ (heretter DPF) tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøps betingelser får ikke anvendelse med mindre DPF skriftlig har godkjent disse.

2) Tilbud og salg

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som DPFs representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av DPF f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har DPF rett til å justere sine betingelser tilsvarende.

En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt kjøper ikke innen 2 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.

3) Levering

Varene leveres Frakkagjerd, 5563 Førresfjorden. Leveringsomkostninger og risiko tilfaller kunden. Ordre effektueres samme dag, eller neste virkedag etter ordren er mottatt. Dersom varene må sendes samme dag, må dette avtales med kundeservice.

TransportørProduktBestillingsfristAvg. transport
 Posten Bedriftspakke dør-dør Kl. 1300 Samme dag/ neste virkedag
 Posten Bedriftspakke express Kl. 1400 Samme dag/ neste virkedag
 Bring Stykkgods Kl. 1300 Samme dag/ neste virkedag
 Bring Partigods Kl. 1100 Neste virkedag
 Jetpak Flyekspress Må avtales Samme dag/ neste virkedag

4) Betalingsbetingelser

Betaling skal skje innen 14 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen har DPF krav på lovens morarente av det til enhver tid utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis DPF forlanger dette.

Dersom kjøper ikke har betalt det forfalte beløp innen 30 dager etter forfall, er DPFT berettiget til, gjennom skriftlig meddelelse til kjøper, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøper for lidt tap. Slik erstatning må dog ikke overstige den avtalte kjøpesum (inkl mva).

5) Salgspant

DPF skal ha salgspant i de leverte varer til betaling har funnet sted eller det er stillet sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22.

6) Reklamasjon

Kjøper skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til DPF om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 10 dager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader). Dersom kjøper ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen de nevnte frister, mister kjøper retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.

7) DPFs ansvar for feil og mangler

Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over i henhold til punkt 6 innen ett år etter levering, er DPF forpliktet til å hjelpe. DPF avgjør om hjelp skal skje i form av utbedring eller om-levering.

Varene må ligge i original emballasje, være uskadd. godkjent returskjema må medfølge. All retur belastes med er returgebyr.

Dersom kjøper har reklamert over feil / mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil / mangler som DPF svarer for, har DPF rett til kompensasjon fra kjøper for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført DPF.

DPF har intet ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av første avsnitt ovenfor. DPF er således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil / mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

8) Tvister

Enhver tvist mellom kjøper og DPF knyttet til innholdet i disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse ikke blir enige, av formann i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling.

9) Retur av varer

Retur må skje innen 14 dager etter varen er mottatt. All retur må på forhånd være godkjent av DP Filter AS.  Varene må ligge i original emballasje og være uskadd. Godkjent returskjema må medfølge. All retur belastes med ett returgebyr. Skyldes retur feil fra DPF sin side kan varene sendes tilbake uten omkostninger. Ved retur sendes varer under 35 kg med posten, og over 35 kg med Bring Logistic.